A+ a-

Հիվանդանոցներ

Ալավերդու բժշկական կենտրոն ՓԲԸ

Հասցե. 1702, ք.Ալավերդի, Սայաթ-նովա 20

Հեռախոս. (+374)25323312

Սպիտակի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ

Հասցե. ք. Սպիտակ, Նորվեգական թաղամաս,

Հեռախոս. (+374)25522308

Ստեփանավանի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ

Հասցե. 190, ք.Ստեփանավան, Սուրբ Վարդանի 1

Հեռախոս. (+374) 25622228

Վանաձորի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ

Հասցե. Բանակի 8, 2002

Հեռախոս. (+374)32220286

Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոց ՊՓԲԸ

Հասցե. 2012, ք. Վանաձոր, Պ.Սեւակի 51

Հեռախոս. (+374) 32228604

Տաշիրի բժշկական կենտրոն ՓԲԸ

Հասցե. 2103, ք. Տաշիր, Գրիբոյեդովի 3

Հեռախոս. (+374)25422116