A+ a-

ԱԱՊ հաստատություններ

«Ակունքի ԱԱՊԿ» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ակունք

Հեռախոս. +374 93 69 79 01, 77 87 82 49

«Աստղաձորի ԱԱՊԿ» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Աստղաձոր

Հեռախոս. +374 77 70 01 02

«Արծվանիստի ԱԱՊԿ» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Արծվանիստ

Հեռախոս. +374 94 54 77 76

«Գանձակի ԱԱՊԿ» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Գանձակ

Հեռախոս. +374 264 2-71-23

«Գավառի պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզք. Գավառ, Շահումյան 14

Հեռախոս. +374 264-2-46-55

«Գեղամասարի ԱԱՊԿ» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Գեղամասար

Հեռախոս. +374 93 41 68 76

«Գեղհովիտի ԱԱՊԿ» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Գեղհովիտ

Հեռախոս. +374 93 3114 02

«Դդմաշենի ԲԱ» ՊՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Դդմաշեն

Հեռախոս. +374 261-6-03-04

«Դպրաբակի ԲԱ» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Դպրաբակ

Հեռախոս. +374 93 01 91 50

«Երանոսի ԲԱ» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Երանոս

Հեռախոս. +374 9145 51 29

«Զոլաքարի բուժամբուլատորիա» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Զոլաքար

Հեռախոս. +374 94 26 06 74

«Լիճքի ԱԱՊԿ» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Լիճք

Հեռախոս. +374 93 30 20 03

«ԼՃաշենի ԱԱՊԿ» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Լճաշեն

Հեռախոս. +374 261 2 64 11

«Լճաշենի ԱԱՊԿ» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Լճաշեն

Հեռախոս. +374 9174 70 41

«Լճափի ԱԱՊԿ» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Լճափ

Հեռախոս. +374 93 35 25 22

«Լուսակունքի ԱԱՊԿ» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Լուսակունք

Հեռախոս. +374 91 79 41 84

«Ծակքարի ԱԱՊԿ» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ծակքար

Հեռախոս. +37494 14 29 26

«Ծովագյուղի ԱԱՊԿ» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծովագյուղ

Հեռախոս. +374 93 76 80 66

«Ծովակի ԱԱՊԿ» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ծովակ

Հեռախոս. +374 269 6-16-26

«Ծովասարի ԱԱՊԿ» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ծովասար

Հեռախոս. +374 91 61 29 38

«Ծովինարի բուժամբուլատորիա» ՊՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծովինար

Հեռախոս. +374 94 19 41 95

«Կարճաղբյուրի ԱԱՊԿ» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Կարճաղբյուր

Հեռախոս. +374 94 38 81 81

«Կարմիր գյուղի ԲԱ» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Կարմիր գյուղ

Հեռախոս. +374 94 19 52 53

«Ձորագյուղի ԲԱ» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Ձորագյուղ

Հեռախոս. +374 94 15 51 54

«Ճամբարակի ԱԿ» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, քաղաք Ճամբարակ

Հեռախոս. +374 91 23 21 21

«Մեծ Մասրիկի ԱԱՊԿ»ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Մեծ Մասրիկ

Հեռախոս. +374 94 0214 00

«Ներքին Գետաշենի բուժամբուլատորիա» ՊՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ներքին Գետաշեն

Հեռախոս. +374 262 414 56, +374 94 64 99 50

«Նորատուսի ԲԱ» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Նորատուս

Հեռախոս. +374 94 20 18 37

«Սարուխանի բուժամբուլատորիա» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ գ. Սարուխան Հ. Աբրահամյանի փ. 162

Հեռախոս. +374 264 613 05, +374 99 99 71 81

«Սևանի պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզք. Սևան Նաիրյան 169

Հեռախոս. +374 261 2 31 87, 2 26 50, 2 26 23

«Վաղաշենի ԱԱՊԿ» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վաղաշենի

Հեռախոս. +374 77 03 23 07

«Վարդաձորի ԱԱՊԿ» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Վարդաձոր

Հեռախոս. +374 93 76 12 90

«Վարդենիկի ԱԿ» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գյուղ Վարդենիկ

Հեռախոս. +374 93 27 12 99

«Վարդենիսի պոլիկլինիկա» ՊՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Վարդենիս Լեռնագործների 14

Հեռախոս. +374 269 2 10 42

«Վարդենիսի ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա» ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, քաղաք Վարդենիս

Հեռախոս. +374 93 19 62 22

«Վերին Գետաշենի բուժամբուլատորիա» ՊՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Վերին Գետաշեն

Հեռախոս. +374 93 90 79 06