A+ a-

Ծննդատներ

Ախուրյանի մոր ու մանկան կենտրոն/ՀՕՄ

Հասցե. ՀՀ Շիրակի մարզ, 2601, գ. Ախուրյան

Հեռախոս. +374 7-04-41, 7-10-81

Արթիկի ՄՄԱՊԿ

Հասցե. ՀՀ Շիրակի մարզ, 3001, ք. Արթիկ Բաղրամյան 11

Հեռախոս. +374 244 5 5054

Գյումրու ծննդատուն ՓԲԸ

Հասցե. ՀՀ Շիրակի մարզ, 3120, ք. Գյումրի,Կոշտոյան 3

Հեռախոս. +374 (0312) 34159