A+ a-

Սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ ՓԲԸ

հասցե: ք. Երևան, Պ. Սևակի 5

հեռ.: (010) 28-85-50

Տնօրեն` բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Սամվել Հովհաննիսյան