A+ a-

Շենգավիթ բժշկական կենտրոն ՓԲԸ

հասցե: ՀՀ, 0006, Երևան, Մանանդյան փող., 9 շենք

Վեբ կայք: http://www.mcshengavit.am

հեռ.: ընդունարան` +374-10-443373, գլխավոր տնօրեն` +374-10-449503

Գլխավոր տնօրեն՝ Սերգեյ Ալեքսանդրի Ուռումյան