A+ a-

Շտապ օգնության կայաններ

«Գորիսի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Գ. Տաթևացի 31

Հեռախոս. (0284) 2-27-23

«Կապանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Մ. Ստեփանյան 13

Հեռախոս. 1-03, (0285) 2-85-10, 077-103-111

«Մեղրու տարածաշրջանային ԲԿ» ՓԲԸ

Հասցե. Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Մելիք Օհանջանյան 3

Հեռախոս. 098-103-111, 077-009-103, (0286) 4-20-03, (0286) 4-1-03

«Սիսիանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Չարենցի 14

Հեռախոս. 1-03, (0283) 2-35-02, 093-103-555

«Քաջարանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե. Սյունիքի մարզ, ք. Քաջարան, Բակունցի 1

Հեռախոս. 1-03, (0285) 3-35-11