A+ a-

Դուք բժի՞շկ եք

Դուք շտապօգնության ծառայության ոլորտի բուժաշխատո՞ղ եք

Նշեք, թե ի՞նչ մասնագետ եք

Դուք Երևանի՞ց եք, թե մարզից

Նշեք մարզը

ՇՕ ոլորտում քանի՞ տարվա մասնագիտական փորձառություն ունեք.

Սա ՇՕ կայք Ձեր առաջի՞ն մուտքն է

Քանի՞ անգամ եք Դուք այցելել այս կայքը

Ումի՞ց եք լսել ՇՕ կայքի մասին

Արդյոք ՇՕ կայքից օգտվելն օգտակա՞ր էր Ձեզ համար

ՇՕ կայքից օգտվելը ո՞ր առումով էր օգտակար Ձեզ համար. (Խնդրում ենք նշել բոլոր համապատասխանող տարբերակները)

ՇՕ կայքէջի բարելավման վերաբերյալ ունե՞ք արդյոք առաջարկություններ

Այլ կարծիքներ

Տարիք

Կրթություն

Սա ՇՕ կայք Ձեր առաջի՞ն մուտքն է

Քանի՞ անգամ եք Դուք այցելել այս կայքը

Ումի՞ց եք Դուք լսել ՇՕ կայքի մասին

Արդյոք ՇՕ կայքից օգտվելն օգտակա՞ր էր Ձեզ համար

ՇՕ կայքից օգտվելը ո՞ր առումով էր օգտակար Ձեզ համար. (Խնդրում ենք նշել բոլոր համապատասխանող տարբերակները)

ՇՕ կայքէջի բարելավման վերաբերյալ ունե՞ք արդյոք առաջարկություններ

Այլ կարծիքներ