A+ a-

Աչքի վնասվածքներ

Անհրաժեշտ է հիվանդին հանգստացնել, նստեցնել և թույլ չտալ շարժվել:

  • Եթե կան ոսպնյակներ, անհրաժեշտ է դրանք հանել,եթե հնարավոր է:
  • Չհեռացնել ծակող առարկաները:
  • Եթե աչքի խնձորակը վնասված է, հարկավոր չէ դիպչել, լվանալ կամ վիրակապել: 
  • Եթե քիմիական վնասվածք է, անհրաժեշտ է անմիջապես լվանալ, ողողել գոլ մաքուր ջրով:
  • Եթե վնասվածքը ստացվել է զոդման հետևանքով, ապա հարկավոր է լվանալ սառը հոսող ջրով և օգտագորձել «Ինոկային» աչքի կաթիլներ     կամ 2 %-անոց «Նովոկային»: